Asiantuntijaluennot ja koulutukset

Voit pyytää myös tarjousta mieleisestäsi palvelukonseptista!

Luennot sisältävät ajankohtaista tutkimustietoa työelämästä sekä havainnollistavia esimerkkejä, joihin osallistujien on helppo samaistua omien kokemustensa ja ajatustensa pohjalta. Tämä kannustaa osallistujia aktiivisempaan vuorovaikutukseen - myös kiusallisiksi koetuista ja vaietuista teemoista.

Luentojen teemat ja painotukset ovat neuvoteltavissa kohderyhmän tarpeiden mukaan. Koulutuksen kesto on keskimäärin 1,5-2 tuntia ja hinta alkaen 600€/luento. Hintaan lisätään alv (24 %), ja tarvittaessa myös matka- tai muita kuluja. Luennot ja koulutukset ovat toteutettavissa myös webinaareina. Yksittäisistä luentoaiheista on koostettavissa myös esim. työssä jaksamista ja jatkamista eri näkökulmista valottava webinaarisarja, jossa tarjoillaan käytännönläheisiä vinkkejä oman hyvinvoinnin tueksi niin työssä kuin muillakin elämänalueilla.

Ehdotuksia luentojen teemoiksi ovat:

Työkykyriskien tunnistamisesta työkyvyn edistämiseen

Työkykyhaasteiden ennaltaehkäisemisessä tärkeää on selvittää ja arvioida järjestelmällisesti työn voimavara- ja kuormitustekijät. Vasta lähtötilanteen huolellisen kartoituksen jälkeen työpaikalla on mahdollista suunnitella ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä kuormituksen poistamiseksi/vähentämiseksi, sekä vahvistaa jo hyviksi todettuja käytäntöjä ja toimintatapoja. Kuormituksen havaitseminen ja seuranta ovat niin ikään työnantajan velvoitteita, joihin on usein jo olemassa toimivia järjestelmiä, vaikka niitä ei osata aina hyödyntää työkykyriskejä ennakoidessa. Tuloksellinen työkyvyn tukeminen edellyttää hyvien tuntosarvien lisäksi koko työyhteisöltä uskallusta, kekseliäisyyttä ja ymmärrystä, jotta tarjolla olevia työn keventämisen vaihtoehtoja osattaisiin hyödyntää kaikkien kannalta onnistuneesti. Lue lisää

"Kahvakuulailu ei tuo lisää jaksamista"

Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden epäsuhta väsyttää ja voi pitkään jatkuessaan vaarantaa jopa terveyden. Asiantuntijatehtävissä kuormitusta aiheuttavat eniten puutteellisen ergonomian ohella psykososiaaliset kuormitustekijät, joten pelkkä kahvakuulailu ei yksin riitä korjaamaan työssä vallitsevaa kuormittavaa tilannetta. Luennolla paneudutaan psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamiseen havainnollistavin esimerkein, mikä on toimiva lähtökohta tuloksellisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työpaikalla jaettu yhteinen ymmärrys tunnistetuista kuormitustekijöistä sekä vilpitön halu ja valmius niiden poistamiseen tai niiden haitallisen vaikutuksen vähentämiseen ovat työkyvyn ja työn mielekkyyden ylläpitämisessä avainasemassa. Lue lisää

Ikä ja ikääntyneet työelämässä

Luento pohjautuu Katri Halenin väitöskirjatutkimuksessa (2019) saatuihin tuloksiin. Kuten jo väitöstutkimuksen otsikossa esitetty lainaus osoittaa "Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut...", eivät rahalliset kannustimet yksin riitä houkuttelemaan ikääntyneitä jatkamaan työelämässä eläkkeelle siirtymisen sijaan. Luennolla avataan sitä, millaisissa todellisuuksissa ja sidonnaisuuksissa ikääntyneet tekevät omat ratkaisunsa työurien pidentämistavoite huomioiden. Tilanteiden moninaisuutta kuvaavat esimerkit tarjoavat kosketuspintaa kaiken ikäisille kuulijoille. Lisäksi käydään läpi erilaisia syitä siihen, miksi osa ikääntyneistä työntekijöistä kokee työelämän reiluksi ja motivoivaksi, samalla kun osa heistä haaveilee siitä irtautumisesta heti kun mahdollista. Lue lisää

Back to basics - muotitermeistä tositoimiin

Työelämän muutokset ja uudet ilmiöt edellyttävät työelämän kehittämistä uusin konstein ja usein myös uusin termein. Työpaikoilla pöhistäänkin tänä päivänä mm. itsensä johtamisesta, ryhmäohjautuvuudesta ja ketteryydestä. Ymmärtävätkö kaikki, mitä ne omassa työssä "ihan oikeasti" tarkoittavat? Uusista, toinen toistaan näppärämmistä termeistä villiintymisen sijaan luennolla virkistäydytään sanoittamalla työtä ja työelämää kaikille tutuin ja ymmärrettävin käsittein. Luennolla "tulkataan" strategioita ja visioita arkikielelle ja pohditaan, voisiko yhteisen kielen ja ymmärryksen löytäminen helpottaa uusien muutosten ja ilmiöiden sujuvampaa omaksumista osaksi koko työyhteisön arkea ja käytäntöjä. Lue lisää

Psykologinen sopimus työelämän ilojen ja pettymysten tulkkina

Psykologisen sopimuksen käsite tarjoaa työpaikoille oivallisen tulkintamallin tunnistaa työn sujuvuutta ja työyhteisön toimivuutta edistävät ja hiertävät tekijät. Näkökulma havainnollistaa sitä, että työhön ja muuhun elämään liittyy paljon kirjoittamattomia ja usein vain toisen osapuolen yksipuoliseksi tulkinnaksi jääviä uskomuksia erilaisten lupausten antamisesta ja noudattamisesta. Julkilausumattomasta luonteesta huolimatta niitä koskevat kuitenkin samat odotukset ja velvoitteet sopimusten noudattamisesta, vastavuoroisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta kuin kirjallisiakin sopimuksia. Niinpä niiden rikkominen - usein vastapuolen sitä itse tiedostamatta - piilee monen työtä ja työelämää sävyttävän pettymyksen taustalla. Tällöin sopimussuhteen jatkuminen tai uusiksi neuvotteleminen voivat vaarantua. Lue lisää